Yorokobu
Portada Yorokobu
Boceto de portada y contraportada para la revista Yorokobu.